Wat is genealogie?

Terug

 

Naamsgeving 1811

Keizer Napoleon vaardigde een decreet uit, waarbij iedereen verplicht werd een familienaam op te geven.
In de zuidelijke Nederlanden was dit decreet al uitgevoerd rond 1796, het noordelijke deel van Nederland
volgde pas in 1811.

Een fragment uit dat decreet:
Art. 6. De familienaam, dien de vader, of, by ontstentenis van dien, de grootvader van vaders zyde, verklaard heeft,
te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blyven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen
zyn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, by gebreke van dien,
de grootvader, de aanwezig zynde kinderen en kleinkinderen in zyne opgave vermelden, alsmede derzelver
woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of, by ontstentenis van denzelven, hunnen
grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hy nog in leven is, benevens de plaats
van zyn verblyf.

Voor de "Hollandse" Frieslanden werd het met de uitvaardiging van het dekreet van 18 augustus 1811 de inwoners
verplicht gesteld om een achternaam te gaan dragen. De vader van een gezin of grootvader van een familie was
verplicht een achternaam kiezen "zie Familienforschung und Namensrecht van 3-11-1979"